Kategori: Övrigt

Wallco växtnäring vid skötsel av offentliga planteringar, bostads- och kyrkogårdar

Urnor/kruka Planteringar i urnor eller liknande, där regelbunden vattning är ett måste på grund av begränsad jordvolym, är synnerligen väl lämpade för att gödslas med flytande växtnäring. Därmed undviks risken för att näringen tar slut innan odlingsperioden är över. Näringsläckaget blir mycket lägre jämfört med när förrådsgödsling tillämpas och den totala näringsåtgången kan reduceras (Hemträdgården… Läs mera »

Sedan 1950

För snart 60 år sedan började Torsten Ingestad forskning som skulle komma att förändra vår syn på växters behov av näringsämnen. Forskningen bedrevs på det som då hette Skogshögskolan och redan i början av 1970-talet lanserades den flytande näring som fick namnet Wallco växtnäring 95-20. Siffrorna stod för innehållet i gram per liter av kalium… Läs mera »

Wallco växtnäring

Torsten Ingestads forskning om växternas mineralnäringsbehov intensifierades mot slutet av 1970-talet (nu på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU) genom att en forskargrupp bestående av tre doktorander och en disputerad forskare bildades. Deras uppgift var att bestämma växternas behov av samtliga makro- såväl som mikronäringsämnen och hur tillgången på näring påverkar utvecklingen av mykorrhiza hos barrträd samt kvävefixeringen… Läs mera »

Välkommen Blomstra!

Växtnäringen Blomstra – välkommen till en familj som får hem och trädgård att grönska. Sedan i april i år är den välkända och uppskattade Blomstra en del av Miljöcenter. – Vi är glada över att Blomstra nu finns i vårt sortiment och är en del av oss, säger produktchef Kerstin Finnman. Flera generationer har hunnit… Läs mera »