Författare: admin

Wallco växtnäring

Torsten Ingestads forskning om växternas mineralnäringsbehov intensifierades mot slutet av 1970-talet (nu på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU) genom att en forskargrupp bestående av tre doktorander och en disputerad forskare bildades. Deras uppgift var att bestämma växternas behov av samtliga makro- såväl som mikronäringsämnen och hur tillgången på näring påverkar utvecklingen av mykorrhiza hos barrträd samt kvävefixeringen… Läs mera »