Wallco växtnäring vid skötsel av offentliga planteringar, bostads- och kyrkogårdar

Urnor/kruka

Planteringar i urnor eller liknande, där regelbunden vattning är ett måste på grund av begränsad jordvolym, är synnerligen väl lämpade för att gödslas med flytande växtnäring. Därmed undviks risken för att näringen tar slut innan odlingsperioden är över. Näringsläckaget blir mycket lägre jämfört med när förrådsgödsling tillämpas och den totala näringsåtgången kan reduceras (Hemträdgården 2009 nr 2, En jord och gröna fingrar allt som behövs för ett lyckat växtodlande). Näringsgivans storlek regleras automatiskt när den aktuella vädersituationen bestämmer mängden tillfört vatten.

2 promille Blomstra i bevattningsvattnet (2 ml Blomstra per 1 liter vatten) är ett lämpligt utgångsvärde, men gödselblandningen kan både minskas och ökas. Från 1 promille (1 ml per 1 liter vatten) till max 4 promille (4 ml per 1 liter vatten), beroende på tillväxtbetingelserna på den aktuella platsen och växternas tillväxtförmåga. När en vattentank används för att distribuera näringen till urnorna bör vattenbehållaren svartmålas för att förhindra ljus in i vattentanken och därmed uppkomsten av alger. 

Användning av vattensäck

Vid plantering av träd har användning av vattensäck blivit regel snarare än undantag och allt oftare tillsätts även näring till vattnet. I Stockholm stad har en inblandning på 2 promille Wallco under de två första åren påtagligt förbättrat både överlevnad och tillväxt hos park- och gatuträd. Träd med ett stamomfång på 20 – 25 cm ges 140 liter vatten med näring per vecka under tillväxtperioden. Denna teknik kan även rekommenderas för privata trädgårdar för att underlätta etableringen av nyplanterade träd (Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok 2017, https://leverantor.stockholm/entreprenad-i-stockholms-offentliga-miljoer/vaxtbaddshandboken/ ).

Rabatter med perenner, sommarblommor, buskplanteringar, häck- och klätterväxter

Gödsling ska i första hand ske när plantorna uppvisar dålig tillväxt och tydliga symptom på näringsbrist. Ett årligt återkommande gödslingsschema där näring ges till alla växter oavsett om ett verkligt behov föreligger är inte att rekommendera på grund av risken för näringsläckage och slöseri med naturresurser. Viktigt är också att lära sig skilja på vatten- respektive näringsbrist (se särtrycket Växtbiologi i Hemträdgården). Att tillföra näring när den tillväxtbegränsande faktorn är vatten kommer bara att förvärra situationen för växterna och försvåra upptaget av det vatten som finns. Att med vattnets hjälp även tillföra näringen utgör en överlägsen metod för att snabbt rätta till en näringsbrist.

Av praktiska skäl kan det vara svårt att tillämpa samma gödslingsfilosofi i planteringar som vid urnor/krukor. Om jorden i planteringen innehåller lera kan man öka doseringen av Wallco växtnäring något. Lera har en hög näringsbindande förmåga, vilket minskar risken för näringsläckage. En näringsgiva på 1 dl Blomstra Växtnäring i 10 liter vatten, per kvadratmeter (= fem gram kväve per m2) under våren fungerar bra för perenner och vedartade växter (häckar och klätterväxter). Denna giva kan upprepas vid midsommartid om behov fortfarande föreligger. Perenner och friplanterade sommarblommor kan vattnas med ytterligare en deciliter Wallco i 10 liter vatten per m2 i början på augusti för att erhålla en lång blomningsperiod som varar ända fram till första kraftiga höstfrosten slår till.

När jorden vi odlar i har ett högt sandinnehåll får den sämre förmåga att binda växtnäringsämnena. Då är det ur miljösynpunkt bättre att dubblera antalet gödselgivor samtidigt som man halverar näringsdosen.

Surjordsväxter 

Wallco kan även användas till rododendron, magnolior och hortensior, växter som föredrar ett något lägre pH i jorden. Samma näringsdosering som ovan i månadsskiftet april/maj och vid midsommartid är lämpligt.

Plantskolor

Vid all växtodling som kräver bevattning utgör flytande växtnäring ett intressant alternativ till förrådsgödsling med långtidsverkande gödsel i odlingssubstratet. När växtnäringen tillförs i bevattningssystemet erhålls ett självreglerande gödslingssystem som tar hänsyn till fluktuationer i det dagliga vädret. Risken för att näringsförrådet i jorden uttöms innan odlingsperioden har avslutats elimineras. Den totala gödselförbrukningen reduceras, likaså storleken på eventuellt näringsläckage, när näringsbevattning tillämpas.

Odling i vätskekultur, hydroponisk odling

Wallcos innehåll av samtliga näringsämnen gör att den med fördel kan användas vid odling i vätskekultur och när kranvatten används. Balansen mellan de ingående kväveformerna, ammonium-kväve (40%) respektive nitrat-kväve (60%), gör att pH i odlingslösningen förblir stabilt.  

Golfbanor och andra gräsytor

Behovsanpassad gödsling med hjälp av Wallco har visat att utvecklingen och kvalité av turfgräs kan styras med hög precision. Samtidigt har mängden tillförd näring per ytenhet kunnat reduceras, likaså förlusterna i form av läckage från de sandbaserade greenerna. De veckovisa näringsgivornas storlek följde en ackumulerad S-kurva. Försöken som utfördes på SLU och Bioforsk i Norge har också visat att samma sammansättning på gödselmedlet kan användas på golfbanor från tidig vår till sen höst. (Ericsson et.al. 2012a, b; Ericsson, Blombäck & Kvalbein 2012 Sterf.golf.se)

Texten är författad tillsammans med forskaren Tom Ericsson.