Sedan 1950

För snart 60 år sedan började Torsten Ingestad forskning som skulle komma att förändra vår syn på växters behov av näringsämnen. Forskningen bedrevs på det som då hette Skogshögskolan och redan i början av 1970-talet lanserades den flytande näring som fick namnet Wallco växtnäring 95-20. Siffrorna stod för innehållet i gram per liter av kalium och fosfor i outspädd lösning. Värdet för kväve var 100 i Torsten Ingestads första, unika recept. 

Foto: https://mwp.org/

Forskningen fortsatte på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i slutet av 1970-talet med en växande forskargrupp som också genomförde omfattande fältförsök. Forskningen kring vilken som är den bästa och mest optimala näringssammansättningen i ett gödselmedel ledde snart fram till den något förändrade sammansättningen 100-13-65 (N:P:K) – en sammansättning som står sig än idag och som speglar precis det behov växten har.

1989 fick Torsten Ingestad Marcus Wallenbergpriset för sin forskning, ett pris som av många kallas det ”skogliga Nobelpriset”.

Många frågar sig säkert vad som gör att ett enda gödselmedel kan fungera för alla växter – från träd och rhododendron till sommarblommor och tomater. Den enklaste beskrivningen är att alla växter -oavsett art – ska göra samma saker, bland annat få fotosyntesen att fungera och bilda nya celler.

Wallco 51-10-43 + micro samt Wallco Fert. 100-13-65 mg

För offentliga planteringar, kyrkogårdar, parker, golfbanor och mindre skogsplanteringar finns Wallco 51-10-43 + micro med den optimala sammansättningen av de viktiga näringsämnena kväve, kalium och fosfor. Wallco kan med fördel användas i automatiska bevattningssystem och anpassar då näringstillförseln efter behov: Vid sol och värme är tillväxten hög och behovet av näring likaså. Eftersom bevattningen då ökar gör också tillförseln av näring det – precis i den mängd som växtligheten kan ta upp. 

Wallco fert 100 har sammansättningen 100-13-65 och vänder sig i första hand till plantskolor och andra verksamheter som drar upp träd, en näringsblandning som stått sig sedan den modifierades vid SLU under slutet av 1970-talet.