Wallco växtnäring

Torsten Ingestads forskning om växternas mineralnäringsbehov intensifierades mot slutet av 1970-talet (nu på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU) genom att en forskargrupp bestående av tre doktorander och en disputerad forskare bildades. Deras uppgift var att bestämma växternas behov av samtliga makro- såväl som mikronäringsämnen och hur tillgången på näring påverkar utvecklingen av mykorrhiza hos barrträd samt kvävefixeringen hos gråal.

I takt med att nya forskningsresultat presenterades kunde sammansättningen av Wallco växtnäring förbättras. Förhållandet mellan N, P och K justerades till 100:13:65 och dessa värden står för innehållet av kväve, fosfor och kalium i gram per liter outspädd näringslösning. Denna näringsbalans står sig än idag och detta gödselmedel blev dominerande i landets skogsplantskolor under lång tid. Under forskningens slutskede på 1990-talet var det framför allt spårämnessammansättningen som justerades.

Torsten Ingestads insatser inom växtnäringsforskningen belönades 1989 med Marcus Wallenbergpriset, d.v.s. det pris som i dagligt tal går under benämningen Nobelpriset i biologi. Hans idéer har inte rönt den spridning de förtjänar.

Utmärkande egenskaper hos Wallco växtnäring

Wallco Fert 100 saknar växtnäringsämnen klor och nickel. Behovet av dessa spårämnen är mycket lågt och ämnena förekommer i tillräckliga mängder som föroreningar i de salter som används vid tillverkningen av Wallco Fert 100. Samtliga näringsämnen i gödselmedlet föreligger i mineralisk form, vilket gör att näringen är direkt upptagbar för växternas rötter. Gödselmedelet är dessutom kadmiumfria och innehåller inget natrium. Samtliga spårämnen utom bor (B) är komplexbunda, d.v.s. chelaterade, vilket gör dessa ämnen mindre känsliga för ogynnsamma pH i jorden.           

Näringssammansättningen i Wallco växtnäring

Wallco Fert 100 har en sammansättning som speglar växters verkliga behov av de livsnödvändiga växtnäringsämnena och värdena bygger på den forskning som bedrevs på SLU fram till slutet av 1990-talet. Resultaten från dessa studier har visat att växter, oavsett art, uppvisar ett mycket likartat behov av de livsnödvändiga näringsämnena. Detta betyder att samma gödselmedelsrecept kan användas för alla växter oavsett om de är ved- eller örtartade, ett- eller fleråriga, växer fort eller långsamt samt kan växa vid låga eller höga pH-värden i jorden. Däremot skiljer sig det totala behovet av växtnäring kraftigt åt mellan arter beroende på om de växer fort eller långsamt.

Den stora likheten mellan arter i behovet av de olika näringsämnena kan vid en första anblick verka förvånande, inte minst med tanke på det stora utbudet av specialgödselmedel i handeln. Men om man reflekterar över det faktum att näringsämnena är till för att bygga upp växternas maskineri i form av fotosyntesapparaten, andningssystemet, hormonerna, arvsanlagen, cellväggar, cellmembran m. m., och att dessa system inte skiljer sig åt mellan arter, framstår likheterna som logiska. Av detta följer att man inte behöver skräddarsy gödselmedlet för den växt man odlar. (Ericsson 2005. Specialgödselmedlen – behövs de? Trädgårdsamatören nr 4, sid 169-175; Ericsson 2006. Ett enda gödselmedel och gröna fingrar – ger lyckat växtodlande. Hemträdgården nr 3 sid 42-46.)

På ytterligare en punkt skiljer sig växter kraftigt åt. De har under evolutionens gång i olika grad lärt sig att bemästra besvärliga markkemiska förhållanden. Exempelvis har de kalkskyende- (kalkintoleranta) respektive kalkälskande (kalktoleranta) växterna samma fysiologiska behov av näringsämnet kalcium, men olika förmåga att komma åt hårt bundna näringsämnen som uppträder vid låga- (koppar och fosfor) respektive höga (järn och mangan) pH i marken.  Mot denna bakgrund ter sig våra forskningsresultat som logiska. Det krävs därför inga specialgödselmedel för att uppnå ett bra odlingsresultat vare sig man odlar orkidéer, tomater eller rododendron!

Näringskoncentrationen i Wallco-växtnäring

Wallco Fert 100 (100N:13P:65K+4Mg) saknar kalcium. När detta gödselmedel används måste växternas kalciumbehov tillgodoses på annat sätt genom att jorden exempelvis grundkalkas. Wallco Fert 100 är känslig för kyla och får inte utsättas för temperaturer under 15 grader.

Gödslingsfrekvensen vid användning av Wallco-växtnäring

Wallco växtnäring är tänkt att användas vid varje vattningstillfälle. Att ge näring i små och upprepade doser speglar naturens eget sätt att gödsla. I naturen frigörs växtnäringsämnena som finns bundna i marken kontinuerligt genom mikroorganismernas idoga arbete med att bryta ner döda växt- och djurdelar. Att gödsla ofta och i små doser minimerar också näringsläckaget som lätt uppstår vid kraftiga regn eller ovarsam vattning.

För att växa, och därmed bilda nya celler, krävs att växterna ständigt har tillgång på näring. Växter precis som vi måste ”äta” flera gånger per dag för att må bra. Mot denna bakgrund ter sig gödsling vid varje vattningstillfälle som logiskt och miljövänligt. När man tillför näring på detta sätt behöver näringstillgången inte matcha växtens fulla behov för att undvika bristsymptom. Precis som i naturen utvecklar växter som lever i harmoni med näringstillgången inga bristsymptom trots att näringstillgången kan vara kraftigt begränsande.

Bristsymptom uppträder när tillgången på näring kraftigt varierar med tiden. Att tillföra all näring som en växt behöver i början på odlingsperioden, såsom i jordbruket eller trädgården, har därför inget med växternas biologi eller näringsbehov att göra. Lika märklig är dagens trend bland jordtillverkarna att förrådsgödsla planteringsjorden vi köper så att näringen ska räcka för en hel säsong. Men vattna våra växter måste vi fortfarande göra och då kan vi samtidigt enkelt tillgodose växternas löpande näringsbehov genom att tillföra flytande näring till vattenkannan. Med denna gödslingsfilosofi kan vi själva välja hur fort vi vill att växten ska växa och om det är rötter eller skott vi vill gynna/skörda. (Ericsson 2009. En jord och gröna fingrar – allt som behövs för ett lyckat växtodlande. Hemträdgården nr 2, sid 18-22.)

Gödsling vid varje vattningstillfälle ett självreglerande system

Tillväxt och vattenbehov är två intimt kopplade processer. Ju fortare en växt växer ju mer vatten förbrukas. Men för att växa behövs också näring för att nya celler ska kunna byggas. Ytterst är det tillgången på ljus som styr tillväxten och därmed vatten- och näringsbehovet. När man väljer att tillföra näring i bevattningsvattnet kommer mängden tillförd näring automatiskt att regleras av den aktuella vädersituationen. Vid molnigt väder är ljus den begränsande faktorn. Det växer därför sämre och då minskar behovet av både vatten och näring. När man vattnar mindre kommer tillförseln av näring automatiskt att minska. När tillgången på ljus åter förbättras ökar tillväxten och därmed vattenförbrukningen som i sin tur leder till att näringstillförseln ökar. Även årstiderna, och därmed dagarnas längd, styr tillgången på ljus och därmed växternas vatten och näringsbehov under året. Att gödsla varje gång man vattnar utgör därför en både enkel och effektiv metod för att skapa optimala näringsförhållanden för sina växter oavsett årstid och väderlek.    

Wallco växtnäring vid skötsel av offentliga planteringar, bostads- och kyrkogårdar

Urnor/kruka

Planteringar i urnor eller liknande, där regelbunden vattning är ett måste på grund av begränsad jordvolym, är synnerligen väl lämpade för att gödslas med flytande växtnäring. Fördelen mot att använda förrådsgödsling med långtidsverkande gödselmedel är att inblandning av Wallco i bevattningsvattnet vid varje vattningstillfälle skapar ett självreglerande gödslingssystem under hela tillväxtperioden. Därmed undviks risken för att näringen tar slut innan odlingsperioden är över. Näringsläckaget blir mycket lägre jämfört med när förrådsgödsling tillämpas och den totala näringsåtgången kan reduceras (Hemträdgården 2009 nr 2, En jord och gröna fingrar allt som behövs för ett lyckat växtodlande). Som redan nämnts regleras näringsgivans storlek automatiskt när den aktuella vädersituationen bestämmer mängden tillfört vatten.

Två promille Wallco i bevattningsvattnet är ett lämpligt utgångsvärde, men som tidigare påpekats kan gödselinblandningen både minskas och ökas, dock max fyra promille, beroende på tillväxtbetingelserna på den aktuella platsen och växternas tillväxtförmåga. När en vattentank används för att distribuera näringen till urnorna måste vattenbehållaren svartmålas för att förhindra ljus in i vattentanken och därmed uppkomsten av alger. 

Användning av vattensäck

Vid plantering av träd har användning av vattensäck blivit regel snarare än undantag och allt oftare tillsätts även näring till vattnet. I Stockholm stad har en inblandning på två promille Wallco under de två första åren påtagligt förbättrat både överlevnad och tillväxt hos park- och gatuträd. Träd med ett stamomfång på 20 – 25 cm ges 140 liter vatten med näring per vecka under tillväxtperioden. Denna teknik kan även rekommenderas för privata trädgårdar för att underlätta etableringen av nyplanterade träd (Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok 2017, www.stockholm.se/träd).

Rabatter med perenner, sommarblommor, buskplanteringar, häck- och klätterväxter

Gödsling ska i första hand ske när plantorna uppvisar dålig tillväxt och tydliga symptom på näringsbrist. Ett årligt återkommande gödslingsschema där näring ges till alla växter oavsett om ett verkligt behov föreligger är inte att rekommendera på grund av risken för näringsläckage och slöseri med ändliga naturresurser. Viktigt är också att lära sig skilja på vatten- respektive näringsbrist (se särtrycket Växtbiologi i Hemträdgården). Att tillföra näring när den tillväxtbegränsande faktorn är vatten kommer bara att förvärra situationen för växterna och försvåra upptaget av det vatten som finns.

Samma gödslingsfilosofi som beskrivs i avsnittet för den privata trädgården kan också tillämpas i offentlig miljö om bevattningsmöjlighet finns. Att med vattnets hjälp även tillföra näringen utgör en överlägsen metod för att snabbt rätta till en näringsbrist. En näringsgiva på en deciliter Wallco per kvadratmeter (= fem gram kväve per m2) under våren fungerar bra för perenner och vedartade växter (häckar och klätterväxter). Denna giva kan upprepas vid midsommartid om behov fortfarande föreligger. Perenner och friplanterade sommarblommor kan vattnas med ytterligare en deciliter Blomstra i 10 liter vatten per m2 i början på augusti för att erhålla en lång blomningsperiod som varar ända fram till första kraftiga höstfrosten slår till.

Surjordsväxter 

Wallco kan även användas till rododendron, magnolior och hortensior, växter som föredrar ett något lägre pH i jorden. Samma näringsdosering som ovan i månadsskiftet april/maj och vid midsommartid är lämpligt.

Plantskolor

Vid all växtodling som kräver bevattning utgör flytande växtnäring ett intressant alternativ till förrådsgödsling med långtidsverkande gödsel i odlingssubstratet. När växtnäringen injiceras i bevattningssystemet erhålls, som tidigare nämnts, ett självreglerande gödslingssystem som tar hänsyn till fluktuationer i det dagliga vädret. Risken för att näringsförrådet i jorden uttöms innan odlingsperioden har avslutats elimineras. Den totala gödselförbrukningen reduceras, likaså storleken på eventuellt näringsläckage, när näringsbevattning tillämpas.

Skogsplantskolor

Flytande växtnäring typ Wallco 100:13:65 +4 Mg har länge använts i skogsplantskolorna och näringstillförseln har reglerats med hjälp av ledningstalet i pressvattnet från odlingstorven. Nackdelen med att låta ledningstalet styra näringstillförseln är att näringsförlusterna, särskilt när odlingen sker utanför växthusen, kan bli betydande vid perioder med mycket nederbörd.

Forskning vid SLU och Skogforsk har visat att det går att odla skogsplantor med betydligt mindre gödselåtgång om näringstillförseln anpassas till plantornas löpande näringsbehov, d.v.s. med små mängder i början och slutet av säsongen och högsta giva när tillväxten är som störst. Tillförseln följer då en ackumulerad S-kurva. Försök med behovsanpassad gödsling, där Blomstra har använts, har utförts på Skogforsks försökstation i Ekebo (Rytter & Ericsson 2000, 2003). Med behovsanpassad gödsling blir det också möjligt att styra tillväxten ovan och under jord så att en planta färdig för plantering på hygget proportionellt sett har en stor rot och ett litet skott och inte tvärtom som det är idag. En stor rot till ett litet skott är en karaktär som väsentligt underlättar etablering ute i den bistra verkligheten på hygget. Nackdelen med en planta som utvecklar en stor rot i förhållande till skottet är att näringsförråden i plantans olika delar blir små, viket missgynnar etableringen på hygget. Men med ”kväveladdning” under en vecka i slutet av plantskoletiden kan plantornas näringsstatus höjas till normal nivå.

Golfbanor och andra gräsytor

Behovsanpassad gödsling med hjälp av Blomstra har visat att utvecklingen och kvalité av turfgräs kan styras med hög precision. Samtidigt har mängden tillförd näring per ytenhet kunnat reduceras, likaså förlusterna i form av läckage från de sandbaserade greenerna. De veckovisa näringsgivornas storlek följde en ackumulerad S-kurva precis som i det beskrivna försöket med skogsplantor ovan. Försöken som utfördes på SLU och Bioforsk i Norge har också visat att samma sammansättning på gödselmedlet han användas på golfbanor från tidig vår till sen höst. (Ericsson et.al. 2012a, b; Ericsson, Blombäck & Kvalbein 2012? Sterf.golf.se)

Referenser som sammanfattar min forskning och min hobbyodling av växter från jordens alla hörn. Budskapet i dessa är viktigt att känna till när man saluför växtnäring för olika ändamål:

Ericsson, T. 1997.  När, med vad hur ofta skall man ge sina växter näring? – Att gödsla är enklare än man tror! Trädgårdsamatören nr 2, sid 70-81

Ericsson, T. 2005. Specialgödselmedlen – behöv de? Trädgårdsamatören nr 4, sid 169-175.

Ericsson, T. 2006. Ett enda gödselmedel och gröna fingrar – ger lyckat växtodlande. Hemträdgården nr 3, sid 42-46,

Ericsson, T. 2006. Kosmetika för växter. Trädgårdsamatören nr 1, sid 18-21.

Ericsson, T. 2006. Näring och kosmetika – Vad behöver egentligen växten? Hemträdgården nr 5, sid 55-57.

Ericsson, T. 2009. En jord och gröna fingrar – allt som behövs för ett lyckat växtodlande. Hemträdgården nr 2, sid 18-22.

Ericsson, T. 2009; 2021. Växtbiologi. Särtryck ur hemträdgården från åren 2007-2008.

Ericsson, T. 2010. Jord med samma pH till alla växter? Hemträdgården nr 6, sid 26-29.

Hedlund, A. Precision fertilization – From theory to practice. http://www.sterf.org/Media/Get/1228/precision-fertilisation-from-theory-to-practice

Rytter & Ericsson 2000. Plantaktuellt  https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2000/plantaktuellt-nr-1-2000/

Rytter, L. & Ericsson, T 2003. Effects of demand driven fertilization on nutrient use, root:plant ratio and field performance of Betula pendula and Picea abies. Scand. J. For. Res. 18: 401-415

 Utöver ovan nämnda artiklar finns brev från Göteborgs botaniska trädgård (Henrik Zetterlund, Hortikulturell intendent), Universeum (Frank Kastl, Växtskötare), Liseberg (Håkan Wallin, Trädgårdsmästare) och Uppsala botaniska trädgård (Christina Grusell, 1:e trädgårdsmästare) som beskriver deras erfarenheter med att använda Blomstra vid varje vattningstillfälle och till alla växter.     

Frågor till Miljöcenter

Skogsplantskolor: Vilka Wallcoprodukter används idag? Och av vilka plantskolor?

Golfbanor: Används Blomstra idag? Och av vem?

Wallcosortimentet: Varför finns utöver Blomstra växtnäring ett gödselmedel för orkidéer och tomater när samtliga produkter har samma sammansättning? och mot bakgrund av att alla växter behöver samma balans mellan de ingående näringämnena?

Alggödselmedel? Finns detta preparat idag?

Näringspinnar för gröna och blommande växter?? Vilken näringsbalans uppvisar dessa? Det behövs bara en pinne. Att få växter att blomma kräver ingen förändrad näringskomposition.